לארשי     אא אא   (ע)
לארשי     ןועמש טנרגא   (ע)
לארשי     רנבא סרדא   (ע)
לארשי     הניריא י'צאדסוא   (ע)
לארשי  היח  םהרבא רמע ץבק לא   (ע)
לארשי     תנע ךלמילא   (E)
לארשי     םחנמ ןלסא   (ע)
לארשי     ריאמ לאירא   (ע)