לארשי     אא אא   (ע)
לארשי     לואש רוגיבא   (ע)
היסור     בקעי םולש ץיבומרבא   (ע)
לארשי     ןועמש טנרגא   (ע)
הינמרג     רודואית ונרודא   (ע)
הירטסוא     רוטקיו רלדא   (ע)
תירבה תוצרא     (שרוכ) סורייס רלדא   (ע)
הירטסוא     ךירדירפ רלדא   (ע)
הינמרג     בקעי ןייטשלדא   (ע)
לארשי     רנבא סרדא   (ע)
לארשי     ןורהא ןוסנורהא   (ע)
לארשי     הרש ןוסנורהא   (ע)
הידבש     (יכדרמ) סוקרמ זיירפנרהא   (ע)
תירבה תוצרא     דרופילק סטדוא   (ע)
הילטיא     הפזו'ג יגנלוטוא   (ע)
לארשי     הניריא י'צאדסוא   (ע)
לארשי     םחנמ םהרבא ןיקשיסוא   (ע)
תירבה תוצרא     ריאמ ףסוי ושוטפוא   (ע)
הינמרג     ק'ז ךבנפוא   (ע)
תירבה תוצרא     טרבור.'ג רמייהנפוא   E/ע
תירבה תוצרא     'ץנרפ רמייהנפוא   (ע)
היסור     הנח בולרוא   (ע)
היסור     היליא יקסנשרוא   (ע)
לארשי     בקעי אביקע רגניטא   (ע)
ןילופ     לאקזחי סלטא   (ע)
הקירפא םורד     יבצ םהרבא ןוזלדיא   (ע)
היסור     םהרבא ןוסלדיא   (ע)
לארשי     דוד ויגטנומ רדיא   (ע)
לארשי    לאינד דוד ןזיא   E/ע
היסור     ץיבולאכימ יגרס ןיטשנזיא   (ע)
הינמרג     טרוק רנזייא   (ע)
הילרטסוא     קיזייא רס דרפלא סקזייא   (ע)
תירבה תוצרא     טרבלא ןיטשנייא   E/ע
תירבה תוצרא     ץרה ילתפנ רבמיא   (ע)
הינמרג     חספ לבפ דורלסכא   (ע)
לארשי  היח  םהרבא רמע ץבק לא   (ע)
לארשי     ךורב טרבלא   (ע)
לארשי     לאגי ןולא   (ע)
לארשי     לאגי ןולא   (ע)
היסור     יכדרמ גרבשאילא   (ע)

דומע רחב
01 02