הרזע - םיפסונ םיתוריש   

:b4ever ךל עיצמ רשא םיידוחייה םיתורישה תחא תא ןימזהל י/לכות ןאכ   
,בותכתש ישיא קתפ חולשל ךל רשפאמ הז תוריש :יברעמה לתוכל קתפ חולשמ   
.םיילשוריב לתוכה ינבא ןיב חנויו ספדוי קתפה .יברעמה לתוכל תורישי   
,לארשי תורעיב תמייקה ןרקה י"ע עטני ךריקי לש ורכזל ץע :החצנה ץע תעיטנ   
.ךילא חלשת ,קייודמה ומוקימ ללוכ ,ץעה תעיטנ לע הדועתו   
תרימא ןימזהל ךל רשפאמ הז ידוחיי תוריש :תישיא השדקהב שידק תליפת   
דחאב המלש הנש ךשמב רמאי שיקה .תישיא הרוצב ךריקי רכזל שידק תליפת   
.לארשיב שרדמה יתבמ   


1-700-50-50-51 :b4ever תכרעמל דימת תונפל י/לכות םיפסונ םירוריבו תולאשל   
1-700-50-50-52