הרזע - םיריקי רותיא   

.ולא תוארוהב רזעהל י/לכות ,ךיריקי תא b4ever רתאב רתאל ידכ   
י"ע ךיריקי תא רתאל י/לכות ובו ,ריהמו טושפ ךילהת אוה םיריקיה רותיא ךילהת   
:תואבה םיכרדה תחא   

.b4ever -ב םיעיפומה םישנאה תמישרב ןויע   
ךנוצרבש ריקיה לש ותחפשמ םש לש הנושארה תואה תא י/שיקה - תויתוא יפל שופיח   
רשא ,רתאב םימושרה םיריקיה לכ תמישר תא ךרובע אצמת תכרעמהו ,שפחל   
לולגל שי ןכל ,הכורא היהת המישרה יכ ןכתי) .תשקיבש תואב ליחתמ םתחפשמ םש   
.(האלמה המישרב היפצל הטמ יפלכ ךסמה תא   
:ןוגכ וילע ךל םיעודיה םיטרפה תרזעב ךריקי תא רתאל י/לכות וב ,םדקתמ רותיא   
תודשהמ רתוי וא דחאב רזעהל י/לכות .דועו םירוהה תומש ,יוניכ ,יטרפ םש   
.םדקתמה רותיאה ספוטב םיעיפומה   ןורכז חולב יכ למסמה () דחוימ למס עיפומ רותיאה רחאל עיפותש המישרב   
תירבעב אוה ןורכזה חול םאה תלמסמה תוא העיפומ ןכו ,הנומת םג תמייק הז   
.('א) תילגנאב וא ('ע)    
1-700-50-50-51 :b4ever תכרעמל דימת תונפל י/לכות םיפסונ םירוריבו תולאשל   
1-700-50-50-52