הרזע - םיריקי םושיר   

.ולא תוארוהב רזעהל י/לכות ,ךיריקי תא b4ever רתאב םושרל ידכ   
חול לש ונכות תא י/עבקת ותרזעב ,רצקו טושפ ךילהת וניה םושירה ךילהת   
.ךלש םיישיאה םיטרפה יולימ ספוט עיפוי ,תישאר .ךריקי לש ישיאה ןורכזה   
ןורכזה חול תא ןכדעל דיתעב םג י/לכות ,הז ספוטב ומשריש םינותנה תרזעב   
שמתשמה םש תא רוכזל י/דפקה ,ןכל .םיפסונ ןורכז תוחול ףיסוהל וא ךריקי לש   
.י/רחבתש אמסיסהו   
.אלמ ךיראת תסנכה לע דפקה אנא ,ךריקי יטרפ תא סינכהל י/לכות ןכמ רחאל   
תא ןורכזה חולב ןייצל תכרעמהמ שקבל לכות ,םיאתמה םוקמב ןומיס תרזעב   
חולשמ ףסונ םולשת אלל שקבל י/לכות ןורכזה חול תשיכר תרגסמב .דבלב הנשה   
ןומיס י"ע - ךריקי לש ורכזל ,תמייקה ןרקה תורעיב ץע תעיטנ ןכו לתוכל בתכמ   
.(ךכל דעוימה הדשב סנכותש) תדחוימ השדקה ףוריצו שקובמה תורישה   
דפסה תולימ ןכו (שיו הדימב) ךריקיל רושקה רחא רתאל רושיק ףיסוהל לכות תעכ   
.ןורכזה חולב ועיפויש ורכזל   
,תופשה יתשב וא תילגנאב ,תירבעב בותכל לכות ל"נה םיטרפה תא יכ ןייצל בושח   
.ףדה תיתחתב םיאתמה םוקמב שמתשמ התא הבש הפשה תא ןייצל ךילע   
.ךלש יארשאה סיטרכ יטרפ תא אלמל י/שקבתת םויסב   
לא הנומתה תא ןועטל י/לכות ,ןורכזה חולל ךריקי תנומת תא ףרצל ךנוצרב םא   
ריקיה םושירו םיטרפה יולימ םויס רחאל :תוריהמבו תולקב ןורכזה חול ךות   
.הנומת ףסוה :תורשפאב רחבו "םייק ןורכז חול ןוכדע" :היצפואל סנכה   

1-700-50-50-51 :b4ever תכרעמל דימת תונפל י/לכות םיפסונ םירוריבו תולאשל   
1-700-50-50-52