.ןורכיזו דפסה ירבדו הנומת ובו ,ישיא ןורכיז חול יבג לע ךריקי תא חיצנהל י/לכות ןאכ
.ךינפלש ספוטב םיטרפה ברימ תא אלמל דפקה ,רשפאה לככ םלשומ היהי ןורכיזה חולש ידכ
.רבעב תמשרש םייק ןורכז חולב םיטרפ ףיסוהל וא ןכדעל י/לכות ,ןכ ומכ
. תלבקל


.(החצנהה רתא ןיזמ יטרפ) םיישיאה ךייטרפ תא אלמ אנא

: החפשמ םש : יטרפ םש
(םינותנ ןכדעל תנמ לע רוכזל שי) : שמתשמ דוק
: אמסיס רושיא : אמסיס
: סקפ : ןופלט
תבותכ
: ריע : ץרא
         : דוקימ  : רפסמ : בוחר
    : ל"אוד