20$                                                                                        החצנה ףד
 .(יברעמה לתוכל קתפ תרבעה/לארשי תורעיב ץע תעיטנ ,תחא הנשל הקזחא ימד ללוכ ריחמה) 
18$                                                                                  ףסונ החצנה ףד
 .(יברעמה לתוכל קתפ תרבעה/לארשי תורעיב ץע תעיטנ ,תחא הנשל הקזחא ימד ללוכ ריחמה) 
5$                                                                                        ץע תעיטנ
5$                                                                     יברעמה לתוכל קתפ תרבעה
5$                                                                          ףדל תיתנש הקזחא ימד
4$                                                                    ףסונ ףדל תיתנש הקזחא ימד
20$                                                        ןושאר ףדל םינש 5 רובע שארמ םולשתל
30$                                                       ןושאר ףדל םינש 10 רובע שארמ םולשתל
18$                                                          ףסונ ףדל םינש 5 רובע שארמ םולשתל