ל"ז  לאגי  ןולא
1918-1980
 
, לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
חע"רתה תבט ז"י :הדיל ךיראת      
מ"שתה תבט ב"י :הריטפ ךיראת       

 ןולא לאגי (1918 - 1980)
שאר ןב ,באה .הנושארה היילעב הרוקמ ,ץיבוקייפ תחפשמ ,ותחפשמ
,הניפ
לעב ,ןוסח רכיא היה אוה .רובת רפכב ינשה רודה לש תובשייתהל הלע
ךרע ץמואה ינחבמ תא .תימצע הנגה ונב תא דמילו ,ליגר-יתלב ץמוא
ול
אוה .הבשומה ירענ גיהנמל היה ,רפכה ןב ,לאגי .םידדוש םע תוברקב
היה םש םגו ,ךומסב ןכשש ,"ירודכ" יאלקחה רפסה-תיבב םידומילל אצי
לש סותאה תא ."הנגה"ל ףרטצהו וידומיל תא םייס 1937 תנשב .גיהנמ
השפת רובת רפכ לש תודגאב ןכש ,אבא תיבב רבכ גפס תימצעה הנגהה
.בושח םוקמ "רמושה" תרובח

הנגהב הקסעש ,"תרדונ"ל לאגי ףרטצה 1939,-ו , 1936תוערואמה תונשב
תיאבצה הנשמה תא דבלמ - ול ליחנהש ,הדש קחציב שגפ ןאכ .תיביטקא
-
ץוביק תא ותרובח םע ןולא םיקה 1937-ב .תורפסלו תונמאל רשק םג
התיה הרובחה .תומדאה תלעב ,א"קיפ לש התודגנתה תורמל ,רסוניג
תצרחנ
אלימשכ םג ,זאמ .ערקה החוא תובר םינש רחאל קרו א"קיפ דגנכ דרמב
.ץוביקה רבח היה ,םיירוביצ םידיקפת

רבדמב םיינמרגה תוחוכה לש םתומדקתה םע ,היינשה םלועה תמחלמב
ץראש הרקמל ,תודגנתהה ןוגרא תלאשב בושייב קוסעל ולחה ,הקירפא
חוכ םיקהל "הנגה"ב טלחוה 1941 יאמב .םיצאנה ידיב לופית לארשי
יצרא
יתש ידקפמל ונמתנ ןייד השמו ןולא לאגי .הדש קחצי לש ודוקיפב
םינומיא לביק ח"מלפה .ח"מלפל ןיערגה רתוי רחואמ ויהש ,תוגולפה
- ןגסהו הדש קחצי היה ודקפמ .תרתחמ אבצכ ןגרואו םייטירב םייאבצ
.ןולא לאגי

טעמכ ח"מלפה רשאכ ,הירוסבו רבדמב םייטירבה תונוחצינה תובקעב
,קרופו
.ח"מלפה ישנא תא טולקל םיצוביקה לע עיפשהל ןיקנבט קחצי טילחה
תא עונמל ןולא לאגי חילצה ,יטירבה אבצל וסייגתה םיברש יפ-לע-ףא
הלש יווהב תדחוימ התיהש ,הדיחיל םיריעצ סייגל ךישמהלו קוריפה
.ח"מלפה לש יפרגואיגהו ילכלכה סיסבל ויה םיצוביקה .היגשיהבותחרבהב ח"מלפה תודיחי ורזע ,הפוריא ידוהי תאוש ידממ וררבתהשכ
תפומ םהידקפמבו תואטגה ימחולב אצמ ןולא .הלפעהבו הצרא םידוהי
בושח
היבצמו ןמרקוצ קטנאמ עפשוה רקיעב .תישיא םישנאה לא רשקנו
,ןיקטבול
םיטירבה ןיב תומיעה לש םישקה םימיב .השרו וטג דרמ ידקפממ ויהש
ליל ומכ תובושח תולועפב ברועמ ןולא לאגי היה "הנגה"ה ןיבל
םירשגה
.הלפעהב תישיא ברועמ היה ןכו ,םיה ףוח לע יטירבה ראדרל הרידחהו
ןולא דגנתה ,"הנגהה"ו י"חל ,ל"צא תורתחמה ןיב קבאמה ןמזב
,תומיעל
לש תילמרופ-אלה תיטרקומדה תכרעמה תושרל ח"מלפה תא דימעה ךא
ןיבל ובל תאירק ןיב עירכהל ךרוצב שח ,הנושארה םעפב ,ןאכ .בושייה
הריבעמ "הנגה"ה יכ ול ררבתהשכ .רבשמ ןמזב דסממה לש תורמה תלבק
.עצבמב ח"מלפה תופתתשה תא קיספה םיטירבל םישנא לש תומישר

אוה .רתויב בושחה איבצמכ ןולא לאגי הלגתה תואמצעה תמחלמ ימיב
היה
ץמוא חיפמ אוהשכ תיזחל תיזחמ רבעש ,ח"מלפה דקפמ ,םישולש ןב
םירבשמה תא רבע םש ,לילגהו תפצ תיזח לע הנוממ היה הליחת .וישנאב
,םיחוכיוו םיחתמ רחאל 1948, טסוגואב .המחלמה תישאר לש םילודגה
אוה .םורדה תיזח דקפמל הנמתנ ןולא לאגיו ,ח"מלפה תא קרפל טלחוה
דעו תונטק תודיחי לש הלעפהמ לחה ,תונוש המיחל תוטיש ליעפה
המחלמל
.םירצמה דגנכ ,הבחר תיזחב

הנגפה הנגראתה ח"מלפה לש יתנשה סנכב .אבצהמ שרפ 1950 תנשב
.הלודג
קחציל ארק וליפאו ,הב ףתתשהל םילייחו םידקפמ לע רסא ןוירוג-ןב
לאגיש ופיצ לכה .סנכל עיגהל לכוי אלש ידכ ,תכשוממ החישל ןיבר
אל אוה ךא : דוקיפה תא חקייו רוזחי ,תפרצב תומלתשהל חלשנש ,ןולא
היטרקומדה לע ןגה אוה :רתויב םיבושחה םישעמהמ הז היה ויניעב .אב
הנפ ןולא .סעכהו ןובלעה תושוחת תא אטבל תורשפא וילייחל ןתנ םגו
רבחו "הדובעה תודחא" תגלפמ ריכזמ היה אוה .תיתגלפמ תוליעפל
תסנכב
.תיעיברהו תישילשה


ושביג םש וידומיל .דרופסקואב םידומילל אציו רטפתה 1960 תנשב
ולצא
רחבנ ,הצרא רזח 1961-ב .הבחר תיברעמ תיטרקומד-לאיצוס םלוע תפקשה
םע "ךרעמ"ה תמקהל תובר לעפ אוה .הדובעה רשל הנמתנו תסנכל בוש
םימיה תשש תמחלמ ברע .דיתעל הלשממ שאר זא וב ואר םיברו י"אפמ
היה
אלימש ,הלשממה שאר ,לוכשא לש ומוקמב ןוחטיב רש יונימל לודג ץחל
תא
עובתל הצרא רזח אלו היבלסוגויב זא היה ןולא לאגי .םידיקפתה ינש
תא
המחלמה רחאל .ןייד השמ לש ויונימל איבה ירוביצה ץחלה ,דיקפתה
שפיח
,תינידמ הרשפל אצומ תדוקנל םימיה תשש תמחלמ תכיפהל ךרד ןולא
תוימואל תויורשפא ןתמ לע רביד אוה ,םולשלו תובשייתהל
.םיאניתשלפל

תובשייתהל סיסב השמיש לבא ,תימשר תוינידמכ הרשוא אל ותינכות
םיחטשב
הלשממה שאר ןגס ןולא היה 1977 תנשל דעו 1968 תנשמ ,ושבכנש
ןהיכ ןכ ומכ .ןיבר קחציו ריאמ הדלוג ,לוכשא יול לש םהיתולשממב
רשכ
תלשממב .(1974-1969) תוברתהו ךוניחה רשכו (1969-1968) הטילקה
ןיבר
םע 1977, תנשב .םולשה םודיקל םיכרד שפיחו ץוחה רשכ שמיש הנושארה
תושארל דמעומכ ומצע לע בושחל ןולא ליחתה ,ןוטלשל ןיגב תיילע
,ףטחב רטפנ ךא ,סרפ לש ותגהנהל םידגנתמה שארב דמע אוה .הלשממה
ןולא לאגי .הגלפמה תושאר לע תודדומתהה הערכוהש ינפל 1980, תנשב
ברעו לארשי :לוח לש ךסמ :םהב ,אבצ יאשונב םבור ,םירפס המכ םסרפ
.דועו םיבולש םילכ ,םימחול תשק ,םולשל המחלמ ןיב
,ןולא תשרומל דעו םש לעופ ןכו ןולא תיב םקוה רסוניג ץוביקב
.ומש תחצנהב קסועה

"םירשעה האמב םירשעו האמה" ךותמ רוצ יקומ ידי-לע בתכנ
רואל האצוה יצרא דה , 1999,רנע באז תכירעב


  
          sdgfsd sdg  לב שירה     zpewxwav zpewxwav