ל"ז  ןועמש  טנרגא
1/1/1906-1/1/1992
 
, לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
וס"רתה תבט ד :הדיל ךיראת      
בנ"שתה תבט ה"כ :הריטפ ךיראת       

 טפשמה-תיב לש ישילשה אישנה ,טנרגא ןועמש ר"דה לש ןידה-יקספ
ןוילעה
טפשמה תכרעמל ותמורת .ונלש טפשמה תטישב הניפ-ןבאל ויה ,לארשיב
לשו יוטיבה שפוח לש ,טרפה תוריח לש השיפתה בוציעב תערכמ התיה
לכמ רתוי רכזייש ןכתיי ,תאז לכ םע .לארשיב ילילפה טפשמה תונורקע
תקולחמב םייונשהו םיבושחה םיכמסמהמ דחא לע ססונתמ ומשש ימכ
םוי תמחלמ ילדחמ תריקחל טנרגא תדעו ח"וד :הנידמה תודלותב
.םירופיכה

יקאטנק תנידמב תינויצ החפשמל 1906-ב דלונ טנרגא ןועמש
המ ןמז דמל ,הנושארל ץראל הלע 20-ה תונש תליחתב .תירבה-תוצראב
תא .םיטפשמה ידומילב לחהו תירבה-תוצראל רזח ,"הילצרה" היסנמיגב
ךישמהל רחב טרוטקודלו (היפוסוליפב) ינש ראותל וידומיל
תטיסרבינואב
לש ודרשמב תוחמתה תפוקת רחאלו ,תינשב הצרא הלע 1930-ב .וגקיש
ןיד-ךרועכ דבע םש ,הפיחל עסנ ,םילשוריב שעילא יכדרמ ןידה-ךרוע
ידיב תואמצעה תמחלמב הפיח לש השוביכ םע .םולש טפושכ ךכ-רחאו
תא הפיחב טפשמה-תיב לש יטירבה אישנה לענ 1948, לירפאב ,"הנגהה"
המכ לוענה םוקמל ועיגה תרחמלש רקובב .ריעה ןמ םלענו וירעש
.םידוהי םולש-יטפוש

,ןוילעה טפשמה-תיב אישנ דיקפתב טנרגא תא ףילחהש ימ ,יודנל השמ
רפיס
ותואב השעמ השעש טנרגא הז היה .גוהנל ונילע דציכ וניהת" :םימיל
ןיינבה לע ונטלתשה ךכו רעשה תא ץרפ לגר תטיעבב .ירוטסיה עגר
ונכהו
,הנידמה למס תחת טופישה תכונח תארקל ,תורמשמה יפוליחל ותוא
הגוחנש
המודב יננפהמ השעמ התיה הטיעב התוא םא הלאשה .םימי המכ רובעכ
תואמצע תא קינזהש עוריאה ,ןוטסוב למנב םיל התה יזגרא תכלשהל
טפשמהו ןיינקה יקוח יפל הקידצהל ןתינ םא וא תירבה-תוצרא
רשא אוה טנרגאש קפס ןיא ךא ,דמולמ רוביחל ןיידע הכחמ ,ימואלניבה
םינשה ךלהמב שיחכה טנרגא .תושעהל היה בייח רשא תא דמעמ ותואב שח
.חוכב רעשה תא וחתפ" :קר רמא ,וירבדל .הטיעבה רופיס תא
טפשמה-תיב
."דחא םוי וליפא רוגס היהי אל לארשי תנידמב

.טנרגא לש הנורחאה תיטפשמה ךרדה תצירפ התיה אל תאז ,ךכ וא ךכ
רחאל
טפשמה-תיבל ףרוצ ,הפיחב יזוחמה טפשמה-תיבב טפושכ םישדוח המכ
- הנושארה תסנכה ןוניכ רחאלו ינמז ןפואב הליחת ,לארשיב ןוילעה
ריעצ - ןוילעה טפשמה-תיבל ףרטצה רשאכ היה 42 ןב .עבק יונימכ
הבושחל תבשחנה הקיספ טנרגא קספ -1953 ב .םלועמ ץ"גבב םיטפושה
השעמל חינה וז הקיספב .ןוילעה טפשמה-תיב ימידקתב רתויב תטטוצמלו
ןותיע לש ץ"גבל הריתעה תא לביק אוה .תונותיעה שפוחל דוסיה תא
לוק
םסרפ ןותיעה .םינפה רש דגנכ ,תיטסינומוקה הגלפמה לש הרפוש ,םעה
ךשמל ותוא רוגסל םינפה רש טילחה ויתובקעבו ,ל"הצ דגנ ףירח רמאמ
.םייעובש


לארשיב האורש תואמצעה תזרכה לע תינורקעה ותקיספב ךמתסה טנרגא
.וז הרדגהמ תועבונה תויוכזה לכ תא םייקל הילע ךכ בקעו ,היטרקומד
.תואמצעה תזרכהל יטפשמ ףקות סחילמ ןוילעה טפשמה-תיב ענמנ זא דע
ןחבמה תא ךכב םשייו ,םיינקירמא םימידקת לע תקיספב ךמתסה טנרגא
.הנידמל ינויח סרטניאב העיגפל "הבורקה תואדווה" לש ינקירמאה
ןותיע דעב קוספל ובל ץמוא תא םג התליג טנרגא לש תימידקתה ותקיספ
טפשמ ,םזיתראקמה ,הרקה המחלמה ימי לש אישה תפוקתב יטסינומוק
.םזינומוקה יפלכ לארשיב הררשש תוניועה תשוחתו היסורב םיאפורה

םדא :תילילפה הנגהה אשונב שדח םידקת טנרגא רצי 50-ה תונש ךלהמב
םשב
יטפוש .הנטק הדלי חצרו סנא ,תוישיא לוציפמ לבסש ,ןאזימ רוטקיו
תעיבקמ םלעתהב םלוע רסאמ וילע ורזג יזוחמה טפשמה-תיב
.ןסרל וחוכב היה אל ותואש ףחד ידי-לע טלשנ אוה יכ ,םירטאיכיספה
אל ףחד ךותמ לעופה םדא" :יכ ,ןכל םדוק םייתנש ,ץילמה רבכ טנרגא
רב
תא זא ולביק אל םיטפושה בור םלוא ",וישעמל יארחא וניא ,שוביכ
םירמ ,הנידמה םעטמ תעבותה רשאכ ,תינפת הלח רוערעב ןוידב .ותעד
אוהשכ 1965-ב .טנרגא טפושה לש תינמוהה ותשיג תא הצמיא ,תרופ-ןב
התוכז אשונב הבושח הקיספ טנרגא קספ ,ןוילעה טפשמה-תיב אישנ רבכ
,"דרא-לא" תמישר תא לספ אוה .המצע לע ןגהל הרבח לש תללוכה
התהוזש
וז הערכהב םג .תסנכל תוריחבב דדומתהלמ ,ינוציק יברע ןוגרא םע
.תואמצעה תזרכה לע ססבתה

םיחמומ תדעו שארב דומעל הלשממה ידי-לע טנרגא שקבתה 1962-ב
תרדגהל
הנושארה טנרגא תדעו ח"וד .הלשממל יטפשמה ץעויה לש ויתויוכמס
קינעה
ח"ודה .ינידמה גרדה יפלכ תיללכה העיבתל דואמ הלודג תואמצע תדימ
ימצעה תעדה לוקישל עגונש המב ,ימלוע הדימ-הנקב םג ינכפהמל בשחנ
.הלשממל יטפשמה ץעויל קנעומה

ןועמש לחה םירופיכה םוי תמחלמ לש המויס םע 1973, רבמבונב 27-ב
תא רוקחל התנומש ,תיתכלממה הריקחה תדעו שאר-בשויכ ותדובעב טנרגא
,םיטפשמה דרשמ ןיינבב ומייקתה הדעווה תובישי .המחלמה ילדחמ
בוחרב
טפשמה-תיב טפוש הדעווב םירבח ויה טנרגא דבלמ .םילשוריב ופי
לאצנבנ קחצי ר"ד ,רבעשל הנידמה רקבמ ,יודנל השמ ,ןוילעה
החטוה הפירח תרוקיב .בוקסל םייחו ןידי לאגי סומידב םיל"כטמרהו
רקיע .םוסרפל ורתוהש ח"ודה יאצמממ קלח יבגל הדעווה ירבחב
תרוקיבה
תלטהבו ,המחלמה ילדחמל תוירחאמ ינידמה גרדה לש ורוהיטב זכרתה
,ומע תונויארבו תרוקיבה לע זגר טנרגא .דבלב יאבצה גרדה לע המשאה
אוה .ח"ודה תא הכלהכ וניבה אל םירקבמהש ןעט ,םינש רחאל ומסרפתהש
תוירחאמ ינידמה גרדה תא הרטפ הדעווהש העיבקב ותשיג תא ריבסה
תדעו ירבח .רוביצה יפלכ תילאירטסינימ תוירחאמ אל ךא ,תישיא
טנרגא
קוסעל םהל לאש ,יטילופ ןיינע ינידמה גרדה יבגל הצלמה לכב ואר
.וב

לש םיטפשמל הטלוקפב טנרגא ןועמש ר"דה הצרה תונורחאה ויתונשל דע
הדוגאה אישנכ שמישו ,ביבא-לת תטיסרבינואבו תירבעה הטיסרבינואה
.ששו םינומש ליגב רטפנ אוה .ץראב חרזאה תויוכזל


םירשעה האמב םירשעו האמה" ךותמ ןורוד רימא ידי-לע בתכנ"
רואל האצוה יצרא דה , 1999,רנע באז תכירעב


  
        yyyy      eeee  Hurwitz Paula  asdasd asdas  Danyon Danyon  okvnxwngzdn okvnxwngzdn  qqornuhm qqornuhm  Augustina Augustina  Jaki Jaki  Malika Malika 
       בן חורין גדי  Ollie Ollie