ל"ז  הניריא  י'צאדסוא
23/5/1981-1/6/2001
 
ןולוח , לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
אמ"שתה רייא ט"י :הדיל ךיראת      
אס"שתה ןויס י :הריטפ ךיראת       

 .םוירניפלודב ינחצרה עוגיפב הגרהנ

.התומ ינפל םינש 4 ינפל אמא םע הצרא התלע .הדיחי תב
.החפשמה תסנרפב הרזעו ןולוחב גוצרה רפסה תיבב הידומיל לע הדקש
.השק העצפנש ןקנרוג הקיו התיכל התרבח םע ןודעומל האצי
.18 תדלוה םוי הגגח ןכל םדוק עובש


  
       zpidepetou zpidepetou  Jhoany Jhoany