ל"ז  אא  אא
1/1/1900-1/2/2000
 
, לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
ס"רתה תבש א :הדיל ךיראת      
ס"שתה תבש ה"כ :הריטפ ךיראת       

 He Was A great man

ףסונ החצנה רתאל הינפה

  
                fsdfsdfsd sdfsdf  Gibbons Peter  Gibbons Peter  Gibbons Peter  vdugkrah vdugkrah  evoosd evoosd  Yudith Yudith  Lubasha Lubasha  Philip Philip