ל"ז  רנבא  סרדא
20/10/1980-24/4/1999
 
, לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
אמ"שתה ןושח י :הדיל ךיראת      
טנ"שתה רייא ח :הריטפ ךיראת       

 ילאירה ס"היב רגוב היה 20.10.1980. ב הפיחב דלונ ל"ז סרדא רנבא
תרבחב ליעפ היה רנבא .םיבשחמו היגולויב תמגמב הפיחב ירבעה
בחרה וטבמ .תלוזל ובל תמושתבו ותרזעב טלבו ס"היב לש םידימלתה
םדאה תבהאו םייחה תבהא תא ונייפיא וינפ לעמ שמ אלש ךויחהו
,םיפוצ תעונתב תוליעפל ותלוכיו וצרמ לכ תא שידקה רנבא .ובבלבש
טבש "ריעצה טבשה זכרמ"כ שמישו ',טו 'ז תותכ תובכש תא ךירדה
בשחנ םוקמ לכבו ,םירבח לש םיבר םילגעמ ויה רנבאל ."תונליא"
רנבא שידקה תונושה ויתויוליעפל ףסונב .הרובחה לש ךוותה דומעל
.תישפוח החינצו יקס ,םיבשחמ ,לסרודכ :ויביבחתל םג ונמזמ
:ובתכב דיתעל ויתויפיצ תא רנבא עיבה ותומ ינפל םייתנש
."עיפשהל םשו ילש השינה תא אוצמל ,דחא רבד הז הצור ינאש רבדה"
החינצה ןודעומ לש סוטמ תנואתב רנבא הפסינ 24.4.1999 םויב
תושגר לש ןפוד אצוי ץרפל םרג ותומ ."םינובה" בשומ דיל תישפוחה
גיהנמ רנבא לש ויתונוכת תא שיחמהש ,רעונה ינב דצמ הצרעהו הבהא
ףגא תא ארק ,"תונליא" םיפוצה טבש .וירחא םיכלוה םלוכש רבחו
תויוליעפ ורכז חצנומ ןכו ,רנבא לש ומש לע תרגובה הבכשהו הכרדהה
לש ורכז תא חיצנהל הטילחה הפיחב םיפוצה תעונת תגהנה .תופסונ
.ומש לע ,ץיק ידמ םייקתמה הכרדהה סרוק תאירק תועצמאב רנבא

ןרקה" ת םיקהל הטילחה ,ל"וחבו ץראב הידידי םע דחי ,סרדא תחפשמ
לש הבותכ אלה ותאווצ תא םייקל תנמ לע ,"ל"ז סרדא רנבא םש לע
,םיפוצה תעונת לש הבושחה תיתרבח תיכוניחה התוליעפב ךומתל - רנבא
תוליעפל עויסו הריעצ תוגיהנמ חותיפל תוינכתב תודקמתה ךות
תצעומ לש התטלחהמ םג הכימת תבאוש וז הטלחה .חופיט ינועט םירוזאב
,ריעה שאר .תינוריע רעונ תעונתכ םיפוצה תעונת תא ץמאל הפיח ריעה
חיצנת וז הלועפ .ןרקה לש דובכ אישנכ שמשל םיכסה ,ענצמ םרמע רמ
- ףקיה תבחרו תכשמתמ ,תיתועמשמ רעונ תוליעפב רנבא לש ורכז תא
.וייחב ותלועפ זכרמלו ויפואל המיאתמה


  
       רניק דורון  Shelef Alf  אהרון דין  mhnopsmr mhnopsmr