ל"ז  לואש  רוגיבא
1900-1990
 
, לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
ס"רתה תבש א :הדיל ךיראת      
נ"שתה תבט ד :הריטפ ךיראת      

  ץיבוריאמ : םשב םג ארקנ רטפנה

 

 .1912-ב ץראל עיגה .היסור קסניודב דלונ ."הנגה"ה ישארמ
.רודלפמורט דצל ,יח-לת תנגהב ףתתשה 1920-ב ,תרנכ תצובקל ףרטצה
לש יצראה דעוה רבח 1922-ב המעטמ הנמתנו הדובעה תודחאל ףרטצה
.הנגהה לש תועידיה תורישןוגריאו שכרב קסע."הנגה"ה
ךרד תילגיל יתלבה הילעה ינגראממ היה הינשה םלועה תמחלמ תפוקתב
ןגריאש ,"'ב הילעל דסומ"ה שאר היה המחלמה םות םעו ,ןופצה לובג
.הפוריא ידוהי ידירש לש הלפעההו "החירב"ה יעצבמ בור תא
וצעויו ודידי היה .הפוראב שכרה יעצבמ להינ תואמצעה תמחלמ תפוקתב
.ןוירוג ןב לש בורקה


  
          /pkl; ;l      דור חתוקה     אליאס אריאל   גדי  lyu j  חתוקה דור        איזנברג טל  כחלון דניאל     כחלון דנה  כחלון דנה       
        אא     lrjrfcnq lrjrfcnq