ל"ז  רמע  ץבק לא
13/1/1977-28/2/1999
 
תובוחר , לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
זל"שתה תבט ג"כ :הדיל ךיראת      
טנ"שתה רדא ב"י :הריטפ ךיראת      היח : םאה םש   םהרבא : באה םש

 .ינלוג תביטחל 1996 רבמבונל 19-ב סייגתה רמע
"ינלוג - טקיורפ"מ קלח היה תורישה תנש ךלהמב
םיניצק חימצהל הניה ותרטמש טקיורפ ,םילשוריב לארשי תיב ץוביק לש
,שוביג לע רותיו השרד טקיורפ תגולפב תופתתשה .ר"יחה ידודגל
אוה .ןכומ היה אל רמע ךכ לעו , תויתביטחה תודיחיה לע רתול רמולכ
.החלצהב תרייסל לבקתהו שוביגל שגינ
ותורישו וילוסרקב חותינ רמע רבע םייתשו הנש לש תוריש רחאל
םיכסה אל רמע .ינמז 24-ל ולש יאבצה ליפורפה דרי קספוה תרייסב
קבאמ להינ אוהו ,יברק וניאש ליעפ תורישל רוזחל חותינה רחאל
. 97 -ל רזח ליפורפהש דע ךשמתמ
קלחכ תריש םשו (ןונבל רושיק תדיחי) "ל"קי"ב ליעפ תורישל בש רמע
.הדיחיה דקפמ לש םיחטבאמה תווצמ
,רפיס אל םעפ ףא "םיבוטה םייחה" היה ונל ראית ךכ ל"קיב תורישה
ןתנ דימת .םירטפאהו הלוטמ לע רביד ןמזה לכ ,השוע תמאב אוה המ
.גואדל המ ןיא ןכלו זרא אוהש הטילשב לכהש השגרה ונל


ףסונ החצנה רתאל הינפה

  
                ykoncsvy ykoncsvy  otybjsxhehg otybjsxhehg  Gerson Gerson  vrkfxwle vrkfxwle  Shaina Shaina  Dollar Dollar