ל"ז  דוד  ןזיא
1950-1970
 
הפיח , לארשי :םירוגמ םוקמ      
הפיח , לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
י"שתה תבט ב"י :הדיל ךיראת      
ל"שתה רייא ז"י :הריטפ ךיראת        לאינד : באה םש

 Lieutenant David Eizen spent his entire duty as an Officer in
the Israel Defence Force's Artillery Corps, under constant
fire, on the banks of the Suez Canal. David served at all the
endangered outposts, participated in many of the War's
battles and readily volunteered for patrols. David fell in
the line of duty in May 1970, on the banks of the Suez Canal,
.days before his release from active service in the IDF

הפיחב ררוגתה זאמו 3 ןב ותויהב ץראל הלע ,ןזיא דוד ןגס.
םיפוצה" תעונתבו "םיגוח" ס"יבב ,ותורחב תפוקת תא",
תוליעפ לש תכשמתמ הפוקתכ - וירבחו ויכירדמ ,וירומ ורכזי
תורבח ,הקוצמ תנוכשב רעונ תעונת תמקה .הרבחה ןעמל
תידוהיה תונכוסב תוליעפ ,תינוריעה םידימלתה תצעומב
דועו םימיה תשש תמחלמ רחאל ץראל ואבש םיבדנתמ תכרדהב.

הלשממבו תסנכב קבאנ ,םיגוח ס"יבב ב"י התכ דימלת ותויהב
וז תוליעפל תודות ."וכע אלכ"מ שפנ ילוחל דסומ תאצוהל,
ימחולמ םיינש םודרגל םיטירבה ולעה וב ,הז אלכ ךפה
הרובגו החצנה ןואיזומל ,טדנמה תפוקתב תרתחמה.

תשש תמחלמ רחאל דימ אב ,םינחתותב ןיצקכ יאבצה ותורש
תחת ,ץאוס תלעתב ןזיא דוד השע ,ןיצקכ וימי לכ תא .םימיה
תוברב ףתתשה ,םינכוסמה םיזועמה לכב תרש דוד .הפוצר שא
לפנ דוד .רויסה תומישמל בדנתהל הברהו שאה תוירקתמ
ינפל םידחא םימי (1970 יאמ) הלעתה תודג לע שא תירקתב
ל"הצמ רורחשה תשפוח.


דצל ,הלעתב תורישה תא ונייפאש םישקה םייסיפה םיאנתה
ישיא שפנ ןובשחל עקר וויה ,תירזכאה תואיצמהו תודיבאה.
חורבל ושקבש םילייח ויה .ןחבמב הדמעוה היצביטומה
םש תויהל ךירצ והשימש וניבהש הלאכ ויהו הלעתב תורשהמ
םתלחנ ויה שפנה ןובשחו םיטבלה ךא .ראשהל םהילע ךכיפלו
יתלב תוזגפה תחת הלעתב תריש אלש ימ .וקב םימחולה לש
ןיבה אלו עדי אל - תוקסופ.

םינמויה וצבקתנ החפשמה ידיבו ,ברקב לפנ דודש רחאל קר
ישיאלו וידידיל ,ויתורבחל חלשש םיבתכמה ,בתכש םיישיאה
הלעתב םחלנ םתיא םירבחה לש םינטקה םירופיסהו ,רוביצ,
חסנל דוד ביטיה התוא השקה תואיצמה התלגתנ.


וליפאו תומא אל" :ומכ ,ןזיא דוד לש ונמויב וטטוצש םיטפשמ"
ינוגרהי
ירוא כ"חל ןזיא דוד בתכש יוליג בתכמ .תדחוימ תועמשמ ולביק,
ירנבא
יקזח ,רמוא ינא !"אמא ךלוק תא ימירה" םייסמ התא" :דוד בתכ וב
רושימב תואיצמה םע דדומתהל רידא ןוצר חוכ גיצה ,"רבגתנ ונא !אמא

לבקל יל ןת ,םיהולא" :ונמוימ רחא קוספ .דחי םג ינויערהו ישעמה
תא תונשל ץמואה תא יל ןת .יונישל ןתינ וניאש תא שפנ תוולשב
וקב םילייחה ושרדנ םהל שפנה תומוצעת תא אטבמ אוה םג - "ןתינה.

יתלבה תוזגפהה לצב ,השק התיה ומע תודדומתההו דחפה תשוחת
ךרד אצמ ,רכינ בל ץמואב ןחינש ,דוד .שפנב תוברה תודבאהו תוקסופ
ביט תא ןיבי םא , םדא" :ונמויב דוד בתכ .דחפה תשוחת לע םירעהל
םיעדוי ןיאו הנכסב םישח רשאכ דקופ דחפה .דחפי אל בוש ,הנכסה
העודי יתלב ךרדב והוחלשו ויניע תא רשקש שיאל רבדה המוד .יהמ
םויא שגר והז .ול"

ינפל םידדוב םימי ,הלעתה וקב שיתמ תורש לש יצחו הנש רחאל
םעפ לכ" :דוד בתוכ ,שא לוחמ לש ומוציעבו רורחשה תשפוח
ררועתהל םיליחתמ ךילא בורק היהש והשימ וא רבח לפונש
השק ...המחלמה לע ,תוומה לע ,םייחה לע םינוש םירוהרה
יבי לש ןשי רישב רכזנ ינא .בתכב הלאכ םיאשונ תולעהל,
תוחורה לכל" - ילש תובשחמה תא הפי אטבו םעפ יל יתמשרש
הנומ ירירגס םיירהצ .המחלמ ותרתוכו דלונ רקוב - "המחלמה
המחלמה תוחורה לכל ,הליל .רופכ וכפה םיפסונ תובל ,ברע .ויתמ.

לפנ דודש רחאל םידחא םימי ותדועתל עיגה הז בתכמ.


ףסונ החצנה רתאל הינפה

  
                Wind Wind  Kindsey Kindsey  Trish Trish  Chassidy Chassidy