ל"ז  יכדרמ  גרבשאילא
1817-1889
 
, היסור :םירוגמ םוקמ      
, היסור :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
זע"קתה תבט ג"י :הדיל ךיראת      
טמ"רתה תבט ח"כ :הריטפ ךיראת       

 יכדרמ גרבשאילא
1817-1889
.אטיל ,קושיקי'צב דלונ .היסורב ןויצ יבבוח ינושארמ .ןקסעו בר
.תידוהיה תרוסמהו תדה דגנ האצי אל דוע לכ הלכשהה תעונתב ךמת
לארשי ץרא לש שדחמ הבושיי ןויערב ךמת רשילק ברה לש ורפס תעפשהב
תוערפ רחאל 1862.-ב ,הינמרגב הז ךרוצל המקוהש הנושארה הדוגאבו
ןויצ יבבוח תעונתל ףרטצהל םינושארה ןיב היה היסור-םורדב 1881
קינגסורד תדיעוב ריצכ ףתתשה .בר טהלב פ"עבו בתכב הב ךמתו
גלפה תדמע דגנ ןעט (1889) י"אב הטימשה תנש לע חוכיוב .(1887)
.המדאה תדובע תא תיבשהל ןיאש ,ןויצ יבבוחב יסכודוטרואה


  
       xfkzomp xfkzomp  Alfonso Alfonso  Lilly Lilly