ל"ז  חספ לבפ  דורלסכא
1850-1928
 
, הינמרג :םירוגמ םוקמ      
, הינמרג :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
י"רתה תבט ז"י :הדיל ךיראת      
חפ"רתה תבט ח :הריטפ ךיראת      

 ץיבוסירוב  : םשב םג ארקנ רטפנה

 

 'ץיבוסירוב (חספ) לבפ דורלסכא
1850-1928
זוחמב דלונ .תיסורה תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה ידסייממ ןכפהמ
.הבנ'גב םינש 4 בשיו היסורמ חורבל ץלאנ 1874-ב .היסור ,בוגינר'צ
העונתה תא בזע ךא ,העצמ רבחמו "הילוו יא הילמז" תעונת רבח
תקולחל הפיטהש השדחה העונתב בונאכלפל רבחתהו רורט תוטישל הספתנש
ךא 1881, לש םימורגופה תפוקתב ןויצ תביחל ךשמנ .םירכיאל המדאה
הרכהל ףיטהש ,דנובלו תונויצל דגנתהו טסיסקרמ ךפהנ הרהמ דע
ידסיימ ןיב היה 1883-ב .ידוהיה ןוירטלורפה לש תדחוימה ותייעבב
1903-ב ."הרקסיא" הגלפמה לש הנותיע ךרועכ שמיש .השדח העונת
םזיבשלובל ותודגנתהב דימתהו יקיבשנמה גלפה יגיהנמ םע הנמנ
םיקיבשלובה ןוחצנ רחאל היסורמ אצי .היסורב יטסינומוקה רטשמלו
.ותומ דע הינמרגב יחו


  
       cdoiqcrg cdoiqcrg  ssoynoxhnf ssoynoxhnf  hmtcnfeo hmtcnfeo  Prudy Prudy  Hannah Hannah