ל"ז  טרבלא  ןיטשנייא
1879-1955
 
, תירבה תוצרא :םירוגמ םוקמ      
, תירבה תוצרא :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
טל"רתה תבט ו :הדיל ךיראת      
הי"שתה תבט ז :הריטפ ךיראת       

 Around 1886 Albert Einstein began his school career in
Munich. As well as his violin lessons, which he had from age
six to age thirteen, he also had religious education at home
where he was taught Judaism. Two years later he entered the
Luitpold Gymnasium and after this his religious education was
given at school. He studied mathematics, in particular the
.calculus, beginning around 1891
In 1894 Einstein's family moved to Milan but Einstein
remained in Munich. In 1895 Einstein failed an examination
that would have allowed him to study for a diploma as an
oumlssische Technische&electrical engineer at the Eidgen
Hochschule in Zurich. Einstein renounced German citizenship
in 1896 and was to be stateless for a number of years. He did
not even apply for Swiss citizenship until 1899, citizenship
.being granted in 1901

Following the failing of the entrance exam to the ETH,
Einstein attended secondary school at Aarau planning to use
this route to enter the ETH in Zurich. While at Aarau he
for which was only given a little above half) wrote an essay
in which he wrote of his plans for the future, see (marks!
-[13]:

If I were to have the good fortune to pass my examinations, I
would go to Zurich. I would stay there for four years in
order to study mathematics and physics. I imagine myself
becoming a teacher in those branches of the natural sciences,
choosing the theoretical part of them. Here are the reasons
which lead me to this plan. Above all, it is my disposition
for abstract and mathematical thought, and my lack of
.imagination and practical ability
Indeed Einstein succeeded with his plan graduating in 1900 as
a teacher of mathematics and physics. One of his friends at
ETH was Marcel Grossmann who was in the same class as
Einstein. Einstein tried to obtain a post, writing to Hurwitz
.who held out some hope of a position but nothing came of it
Three of Einstein's fellow students, including Grossmann,
were appointed assistants at ETH in Zurich but clearly
Einstein had not impressed enough and still in 1901 he was
writing round universities in the hope of obtaining a job,
.but without success
He did manage to avoid Swiss military service on the grounds
that he had flat feet and varicose veins. By mid 1901 he had
a temporary job as a teacher, teaching mathematics at the
Technical High School in Winterthur. Around this time he
-wrote:

טרבלא ןיטשניא
1879-1955
.הינמרג ,םלואב דלונ .לבונ סרפ לעב .תוסחיה תרות יבא .יאקיזיפ
.ךיריצב ןוינכטילופה תא םייס 1900-ב .הקיטמתמל ךשמנ ותודלימ
ודוע 1905,-ב .ךיריצב םיטנטפה דרשמב דיקפ היה 1901-1908 םינשב
תוסחיה תרות לע ינכפהמה ורמאמ םסרפ ,רוטקודה תדובע לע דקוש
לש ףסונ חותיפ 1915.-ב הללכה ללכל איבהו חתיפש הרות ,תדחוימה
.הצואתב םיענה םיפוגה וא ,היצטיברגה יקוח לע לח ןיטשניא תרות
ולעפמ .המוצע איה ינויסנהו יטרואיתה עדמל ןיטשניא לש ותמורת
ךרדה תא סליפ אוה .ןוטוינו ילילג לש םלעפמל הוושומ יעדמה
הבושח תוחפ אל ךא ,תיניערגה היגרנאה חותיפ ןדיע לא תיטרואיתה
םיצאנה תולע םע .ומצע לע עדמה יגשומ תרהבהל המוצעה ותמורת
השענ .ןוטסנירפב םימדקתמ םיעדמל ןוכמב בלתשה ב"הראל רגיה ןוטלשל
טלבזור אישנה לש וביל תמושת תבסהב םיעירכמה םישנאה דחא ,טסיפיצפ
י"ע תננכותמה תימוטאה הצצפה תא םידקתש תימוטא הצצפ חותיפב ךרוצל
תמקה ביבס רקיעב-תינויצ תוליעפל ךשמנ ןמצייו תעפשהב .םינמרגה
דוסיה-ןרק דוסיי עסמב ןמצייו םע ףתתשה ,תירבעה הטיסרבינואה
ייוליגב ףיקת םחול וימי לכ ,ליעפ ינויצ היה אוה 1921.-ב ב"הראב
ןב דוד תיינפל הנענ אל וימי תירחאב .יצאנה רטשמבו תוימשיטנאה
.לארשי תנידמ לש ינשה האישנכ חונמה ןמצייו לש ומוקמ תשרל ןוירוג


  
          בן חורין גדי  לב אדם  לב אדם  דביר נוי  שיטרית חופית  פרץ זוהר  מיקי משה  חסון ניתאי 
          איינשטיין מעין  לוי מתן  שילון אורי  אופק רם  לב אדם  דביר נוי  דביר נוי  מולה מיטל 
             אביעד שירלי  עיח עיח  זינגר מיטל   g  Jennabel Jennabel  Esther Esther  Cyelii Cyelii  Jalen Jalen