ל"ז  ץרה ילתפנ  רבמיא
1856-1909
 
, היסור :םירוגמ םוקמ      
, תירבה תוצרא :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
וי"רתה תבט ג"כ :הדיל ךיראת      
טס"רתה תבט ח :הריטפ ךיראת      

 ץרה  : םשב םג ארקנ רטפנה

 

 ץרה ילתפנ רבמיא
1856-1909
ותוריעצב דדנ .היצילג ,בו'צולזב דלונ ."הווקתה" רבחמ .ררושמ
טנפילוא לש וריכזמ םש השענו אטשוקל לגלגתה .תיחרזמה הפוריאב
.(1882) לארשי ץראל ומיע הלעו
לא רבחתה ,קוחרה חרזמל עיגה ,דנו ענ ,הפוריאל רזח 1888-ב
םש םג .ב"הראל אצי 1892-ב .ותד תא רימהש דשח וב קבדו םירנויסימ
תומדב ןורטפ ול אצמ וימי תירחאב .הייתשל רכמתהו לכ רסוחב לגלגתה
.הבצק ול קינעהש ,רגרבצלוס ריאמ טפושה


  
          קאוומורה מאי  ישראלי רם        תצ צל  מציל טל  חכמון שני