ל"ז  קיזייא רס דרפלא  סקזייא
1855-1948
 
, הילרטסוא :םירוגמ םוקמ      
, הילרטסוא :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
הי"רתה תבט א"י :הדיל ךיראת      
"שתה תבט ט"י :הריטפ ךיראת      

 דרפלא רס  : םשב םג ארקנ רטפנה

 

 דרפלא קזיא רס סקזייא
1855-1948
םידוהי םירגהמל ןב .הילרטסוא ,ןרובלמב דלונ .יאנידמו טפוש
.הירוטקיו תנידמ לש טנמלרפ ריצ רחבנ 1892-ב .םיטפשמ דמל .ןילופמ
יביטרדפ דוחיאל ץרמנ םחול .הירוטקיו לש יללכה עבותה השענ 1894-ב
טנמלרפה רבחו תילרדפה הקוחה תדעו רבח ,הילרטסוא תונידמ לש
1931-ב .(1906) ןוילעה ןידה תיב טפוש .(1900) ןושארה ילרדפה
,ותודהי לע דיפקה סקזיא 1936. דע קיזחהש הרשמ יללכה לשומל הנמתה
ותוינידמב ךמת .תונויצלו תידוהי תוימואלל ףיקת דגנתמ היה ךא
.1945-1947 םינשב ןיוב לש תינויצ-יטנאה


  
       Charlotte Charlotte  Molly Molly