ל"ז  ץיבולאכימ יגרס  ןיטשנזיא
1898-1948
 
, היסור :םירוגמ םוקמ      
, היסור :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
חנ"רתה תבט ז :הדיל ךיראת      
"שתה תבט ט"י :הריטפ ךיראת      

 ץיבולאכימ  : םשב םג ארקנ רטפנה

 

 'ץיבולאכימ יגרס ןיטשנזיא
1898-1948
תסדנהב םלתשה .הגירב דלונ .ידוהי באל ןב . מ"הירבב םיטרס יאמב
., 1924"התיבשה" ןושארה וטרס .עונלוקה תונמואל רבע ךא ,ןינב
ןויצ תדוקנכ בשחנ 1925, "ןיקמויטופ ברקה תיינא" ינשה וטרס
רכוה .תוינומהה תונצסה יומיבו הכירעה תניחבמ ,עונלוקה תוחתפתהב
ןמזוה 1931-ב .עונלוקה םוחתב םירצויה יבושחמ דחאכ םלועה לכב
ולע אל הלא תונויסנ ךא ,םידחא םיטרס םש רוציל הסינו דווילוהל
םילודג םיטרס ינש דוע םש רציו מ"הירבל בוש ארקנ אוה .הפי
,(1946) "םויאה ןאויא"ו ,(1938) "יקסביינ רדנסכלא" :םיבושחו
הב תוארל ולכי םיברש ןויכ ,ותעשב גצוה ןושארה הקלח קרש היגולירט
.ןילטס לש תוצירעה רטשמל הירוגלא


  
       emtdomswmhd emtdomswmhd