ל"ז  טרוק  רנזייא
1867-1919
 
, הינמרג :םירוגמ םוקמ      
, הינמרג :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
זכ"רתה תבט ד"כ :הדיל ךיראת      
טע"רתה תבט ט"כ :הריטפ ךיראת       

 טרוק רנזיא
1867-1919
ךרוע .ןילרבב דלונ .הינמרגב יטסילאיצוס יאנידמו גיהנמ
"גנוטייצ רטרופקנרפה"
יבצעמ ןיב .תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה לש הנותיעל ףרטצה 1891.-מ
לש המחלמה תוינידמב הליחת ךמת ,תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה תוינידמ
תוינידמל תודגנתה עיבהו וקה תא הניש כ"חא ,תינמרגה הלשממה
תוממוקתהה שארב דמע 1918 רבמבונב .תיטסילאירפמאה םישוביכה
תיראובה הקילבופרה לש התלשממ שאר השענו ןכנימב תיטסיליאצוסה
הרונ אוה .ותגלפמ הדיספה 1921 ראורבפב תוריחבב .הזרחוהש השדחה
יילאו-וקרא ןזורה ידיב ,תוריחבה רחאל טנמלרפה לא וכרדב ,גרהנו
.(הצחמל ידוהי)


  
       xrxrscmhlv xrxrscmhlv  hmfixi hmfixi  Ruben Ruben