ל"ז  דוד ויגטנומ  רדיא
1865-1939
 
, לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
הכ"רתה תבט ג :הדיל ךיראת      
טצ"רתה תבט י :הריטפ ךיראת      

 דוד  : םשב םג ארקנ רטפנה

 

 דוד ויגטנומ רדיא
1865-1939
.תללובתמ החפשמל ןודנולב דלונ .ינויצ גיהנמ .טסילנאוכיספ
.הינטירבב םיאקיטילנאוכיספה ינושארמ דחא ,דיורפ לש וידימלת
אציו ודוד ליוגנז לש ודוסימ תיטסילאירוטירטה תונויצל ףרטצה
י"ע ןמזוה 1918-ב .םש תידוהי תובשייתה תורשפא קודבל בולל המעטמ
תורדתסהה גיצנכ ,לארשי ץראל תינויצה תחפשמל ףרטצהל ןמצייו
.תיטסלאירוטירטה
שארב ןמצייו לש ומוקמ אלממו בהלנ ינויצ השענ .עגפנו האר אב רדיא
תינויצה תוישיאל היה .ץראהמ ןמצייו אציש רחאל ,תינויצה תחלשמה
תטילקל תובר לעפו לארשי ץראב יטירבה יאבצה לשמימה תפוקבתיזכרמה
תונוטלשה ןיבל בושיה ןיב םירודהה רושייו 3-ה הילעה ינושאר
ןמאנ תירב לעבהו רזוע וב האר ןמצייו .םייטירבה םייאבצה
טילחה ןכמ רחאל 1928. דע תוקספהב תריש הב ,תינויצה הביטוקסקאב
.יאופרה ועוצקמל רסמתהלו שורפל