ל"ז  בקעי םולש  ץיבומרבא
1835-1917
 
, היסור :םירוגמ םוקמ      
, היסור :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
הצ"קתה ולסכ ל :הדיל ךיראת      
זע"רתה תבט ז :הריטפ ךיראת      


רפסה רכומ ילדנמ : ויוניכ
 

 ('ץיבומרבא בקעי םולש) םירפס-רכומ-ילדנמ
1835-1917
,קסנימ לבחב דלונ .השדחה תירבעבו תידיאה תורפסה יבא ,רפוס
תורייע ינפ לע וירוענב תובר דדנ .ינרות ךוניח לביק .היסור
תרשמ לביק .םינש 3 רחאל שרגתהו השיא אשנ קסלודופ-ץינמקב .היסור
ותוליעפ הליחתה ןאכ .ריעב יתלשממ רפס תיבב הארוה
רקיעשכ ,הלכשהה חורב תירבעה תונותיעב תיטסיצילבופה-תיתורפסה
תינשב אשינ .ונמזב ידוהיה ךוניחה יכרד יפלכ תנווכמ ותרוקיב
שומישל ץנל לש עבטה ירפס םוגרת ,ירקעה יכוניחה ולעפמל רסמתהו
תירבעב תופילח בתכ ותריצי תונש לכ ךשמ .ירבעה דימלתהו ארוקה
,תינויצהו תימואלה היחתה רוד יטבלל יוטיב םג ןתנ .שידיאבו
רפוסה אוהו הפוריא חרזמב הלכשהה לש ןורחאה רודל ךייש היה ודוסיב
.הכותמ תידוהיה הלכשהה תורפס המיקהש רתויב לודגה


  
       ארצי יוחאי     קאר'ק'קרר עאד'כא              enuuobwoyjd enuuobwoyjd  llorjl llorjl