ל"ז  םהרבא  ןוסלדיא
1865-1921
 
, היסור :םירוגמ םוקמ      
, היסור :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
הכ"רתה תבט ג :הדיל ךיראת      
אפ"רתה תבט א"כ :הריטפ ךיראת       

 םהרבא ןוסלדיא
1865-1921
ינרות ךוניח לביק .אטיל ,ינשקוב דלונ .ינויצ ןקסעו טסיצילבופ
.הלכלכו הירוטסיה ,םיטפשמ הבקסומ תטיסרבינואב דמל .ליכשמו
ףרטצה ןכ .בונל'צו ןיקשיסוא לש תינויצה הרובחל ףרטצה 1887-ב
םע .ותסיפתמ גייתסה הרהמ דע ךא םעה דחא תושארב "השמ-ינב" תדוגאל
.היציזופואב בוש ומצע אצמו תינידמה תונויצל ףרטצה לצרה תעפוה
ןועובשהו "ןזי'ז היקסירוי" ינויצה ןוחריה ךרוע הנמתנ 1905-ב
םלוא ,תיסורה תונויצב תיזכרמ תומדל ךפהנ אוה ."טיווסזאר" ינויצה
גיצנכ אצי .היסורב תינויצה הלועפה ךשמה תא המסח 1917 תכפהמ
תדיעול "תוידוהיה תוחלשמה דעו"ב ףתתשה ,סירפל תיסורה תונויצה
דיקפתבו "םלועה" ימשרה ינויצה ןועובשה ךרוע הנמתה 1920-ב .םולשה
.ותומ תא קיזחה הז


  
       fshzewyhx fshzewyhx  Riefky Riefky