ל"ז  יבצ םהרבא  ןוזלדיא
1882-1938
 
, היסור :םירוגמ םוקמ      
, הקירפא םורד :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
במ"רתה תבט י :הדיל ךיראת      
חצ"רתה תבט ח"כ :הריטפ ךיראת      

 יבצ  : םשב םג ארקנ רטפנה

 

 יבצ םהרבא ןוזלדיא
1882-1938
,גרבסקילפב דלונ .השדחה תידוהיה היגולוקיסומה יבא ,גולוקיסומ
ןילרבב תילקיסומה ותומלתשה ךישמה .תונזחב םלתשה .היסור
.תידוהיה הקיסומה רקחל רסמתה .םילשוריב עקתשה 1905-ב .גיצפיילבו
,(םיכרכ 10) "לארשי תניגנ רצוא" תא ףסאו טילקה רקחמ ןרק תרזעב
םג איצוה .תיחרזמה תידוהיה הקיסומה ישרוש לע רקיעב הקחתה ובש
,(1922) "חתפי" תיכ"נת הרפואל הקיסומ רביח .לארשי ץרא יריש ץבוק
רבע 1922-ב .תידיסח המיענמ "הליגנ הבה" רישה תא ןיחלהו דביע
ןוינוי ורביה"ב הליפתה תודלותלו הקיסומל הצרמ שמיש .ב"הראל
.רטפנ םשו הקירפא םורדל רבע ותלחמ רובג םע .יטניסניסב "'גלוק


  
       msnqddy msnqddy