ל"ז  לאקזחי  סלטא
1913-1942
 
, ןילופ :םירוגמ םוקמ      
, ןילופ :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
גע"רתה תבט ב"כ :הדיל ךיראת      
"שתה תבט ב"י :הריטפ ךיראת       

 לאקזחי סלטא
1913-1942
דלונ .היסורו ןילופ תורעיב םידוהי םינזיטרפ גיהנמ ,אפור
תרשל חלשנ .םיצאנה ידיב הדמשוה ותחפשמ .ןילופ ,הקצייבו'זמ-הוארב
וחרבש םיריעצ ברקמ םימחול תצובק ןגריא .הלוו-הקלייו רפכב אפורכ
תולועפל ףרטצה םימחול 120 לש הדיחי שארב ,ןי'צרד וטג לוסיח םע
רמשמ תודיחי דימשהו ףקת .ינאזציפיל תורעיב םיסורה םינזיטרפה
ברקב לפנ .ןמיינ רהנה לע רשגבו תובכרה תעונתב לביח ,תוינמרג
.1942 רבוטקואב םינזיטרפה דגנ םינמרגה ולהינש רוהיטה תולועפב


  
       Sweta Sweta  Cristiane Cristiane  Rachid Rachid  Hamoody Hamoody