ל"ז  בקעי אביקע  רגניטא
1872-1945
 
, לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
בל"רתה תבט כ :הדיל ךיראת      
"שתה תבט ז"ט :הריטפ ךיראת      

 בקעי  : םשב םג ארקנ רטפנה

 

 בקעי אביקע רגניטא
1872-1945
,קסבטיוב דלונ .לארשי ץראב תידוהיה תובשייתהה יבצעממ ,םונורגא
תחלשמב ףתתשה 1898-ב .הפוריא ברעמבו גרוברטפ ט"סב םלתשה .היסור
םיקהל וילע לטוהו ,א"קי םעטמ ,היסור םורדב םידוהיה םיאלקחה רקס
יאלקח ץעוי שמיש 1911-ב .היברסבב תידוהי םיאלקחל דומיל-תווח
ךירדהל תינויצה תורדתסהה י"ע ןמזוה 1914-ב .הקירמא-םורדב א"קיל
הסינ םהב םירמאמ תרוש םסרפ .לארשי ץראב תובשייתהה לעפמב ץעילו
תובשייתהל תומיאתמה קשמה תורוצו תובשייתהה תוטיש תא עובקל
הקלחמה להנמ הנומ .ןמצייו דצל ץעוי שמיש 1918-ב .ץראב תינויצה
םיבנע תירק קשמ תא דסיי .תינויצה תורדתסהה לש תיאלקח תובשייתשהל
ךמת ןכ .לאערזי קמעב תובשייתהה להינ ןכ ,תיררה תובשייתהל המגודכ
ץוביקה ,הצובקה 8211#& םייתניב וחתפתהש יפותישה קשמב תורוצב
.םידבועה תצובקו


  
                גרובר רונן  אהרוני רמי  פרידה פולק  gebrckoc gebrckoc