ל"ז  היליא  יקסנשרוא
1846-1875
 
, היסור :םירוגמ םוקמ      
, היסור :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
"רתה תבט ג :הדיל ךיראת      
הל"רתה תבט ד"כ :הריטפ ךיראת       

 'ץיביירוגירג (והילא) היליא יקסנשרוא
1846-1875
לביק .היסור ,בלסונירטקיב דלונ .ןוירוטסהו ןטפשמ ,טסיצילבופ
לש השדחה הטיסרבינואב תונייטצהב םיטפשמ םייס .יללכו ידוהי ךוניח
יסור ידוהיה ןותיעב הנשמ ךרוע שמיש 1869-1871 םינשב .הסידוא
יתרבחהו ילכלכה ,יטפשמה םבצמ לע םירמאמ תרוש וב םסרפ אוה "ןאד"
םידוהיה םיאלממש דיקפתה תא יעדמ חור רוקב חתינ .היסור ידוהי לש
םידבר םיאלממש דיקפתהמ ותלעותב לפונ ונניאשו ,היסור לש התלכלכב
תא ףשחו םידוהיה לש יטפשמה םדמעמ תא חתינ ןכ .היסולכואב םירחא
יבגל תיסורה הקיחתה לש םימייניבימיה םיירוטסהה היתורוקמ
.תפחשמ רטפנ .םידוהיה


  
       jhbfrp jhbfrp  ioqxqxyw ioqxqxyw