ל"ז  הנח  בולרוא
1888-1968
 
, היסור :םירוגמ םוקמ      
, היסור :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
חמ"רתה תבט ז"י :הדיל ךיראת      
חכ"שתה ולסכ ל :הריטפ ךיראת       

 הנח בולרוא
1888-1968
.ץראל 16 ליגב התלע .הניארקוא ,בוניטנטסנוק-וראטסב הדלונ .תלספ
הגיצה .הלש הנושאר הכורעת הגיצה 1910-ב .סירפל האצי 1909-ב
םיבושחה םילספה דחאכ המסרפתנו 1938-בו 1929-ב ב"הראב היתוכורעת
תמחלמ תא חיצנמ ,ןג תמרב רנורג בד רכיכב ,הלש הזנורב לספ .רודב
דוד :םהיניב ,טרטרופ ילספ לספל התברה .יטירבה ןוטלשב תרתחמה
.אניבור הנח ,שא םולש ,ןוירוג-ןב


  
          akxvlenl akxvlenl  rnsfvop rnsfvop  Bosomo Bosomo  Akash Akash  Marel Marel  Hikasa Hikasa  celal celal     Rathish Rathish