ל"ז  'ץנרפ  רמייהנפוא
1864-1943
 
, הינמרג :םירוגמ םוקמ      
, תירבה תוצרא :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
דכ"רתה תבט ב"כ :הדיל ךיראת      
"שתה תבט ד"כ :הריטפ ךיראת       

 ץנרפ רמייהנפוא
1864-1943
הטישה הזכרמבש ,"ילרבילה םזילאיצוסה" תרות לעב .ןלכלכו גולויצוס
.םזילאיצוסל ספתנ ךא ,האופרב םלתשה .ןילרבב דלונ .תיביטרפואוקה
הלכלכל הצרמ 1909-ב .תינידמ הלכלכל רבעו וקוסיע תא חנז
תטיסרבינואב רוספורפ 1919-1933 םינשב .ןילרב תטיסרבנואב
רמייהנפוא .ב"הראל הינמרגמ רגיה םיצאנה תיילע רחאל .טרופקנרפ
תיביטרפואוקה ותטיש תא םשייל הסינו לצרה תעפשהב תונויצל ברקתה
חנוה ךא ,םנמא לשכנ הז ןויסנ .לארשי ץראב היבחרמ יפותישה בשומב
.ץראב תיביטרפואוקה תובשייתהה לכל דוסי וב


  
          Tsewang Tsewang  Ell Ell  Yana Yana  Fazl Fazl