ל"ז  טרבור.'ג  רמייהנפוא
1904-1967
 
, תירבה תוצרא :םירוגמ םוקמ      
, תירבה תוצרא :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
דס"רתה תבט ג"י :הדיל ךיראת      
זכ"שתה תבט ט"י :הריטפ ךיראת       

 American physicist who showed that the proton was not
Dirac's antielectron. He headed the Los Alamos Nuclear
Research Facility which built the first atomic bomb. He lost
his security clearance during the McCarthy period, mainly as
a result of the incriminating, alarmist, and largely
.fabricated testimony of Teller
טרבור '.ג רמייהנפוא
1904-1967
דלונ .(ב"הראב הרצויש הנושארה םוטאה תצצפ) "הצצפה" יבא .יאקיזיפ
דראוורה תטיסרבינואב וידומיל םילשה .ןנוחמ דליכ עדונ .קרוי-וינב
ןרוב סקמו הילגנאב דרופרתור תציחמב םלתשה .הימיכבו הקיזיפב
.הינרופילק לש יגולונכטה ןוכמבו ילקרבב רוספורפ 1927.הינמרגב
.סומלא-סולב תימוטאה הצצפה רוצייל לעפמה להנמ הנומ 1943-ב
היגרנאה תושאר לש תצעיימה הדעוה ר"וי הנומ .רטפתה 1945-ב
קחרוהו "ינוחטב ןוכיס" בשחנ ,יתראקמ תפוקתב 1954,-ב .תימוטאה
ול קנעוהו "היצטיליבאהיר"ל הכז 1963-ב .ינמרגה חותיפה יאשונמ
.יניערגה רקחמל ותמורת לע ימרפ סרפ


  
          uacjpmsmw uacjpmsmw  amyfmxs amyfmxs  llwtjl llwtjl     Frenchy Frenchy  Mohd Mohd  Lavigne Lavigne  Banjo Banjo