ל"ז  ק'ז  ךבנפוא
1819-1880
 
, הינמרג :םירוגמ םוקמ      
, הינמרג :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
טע"קתה תבט ד :הדיל ךיראת      
מ"רתה תבט ז"י :הריטפ ךיראת       

 (טשרבא בקעי) ק'ז ךבנפוא
1819-1880
הקיסומ דמל .ןלקב דלונ .םסרופמ ידוהי ןזח לש ונב .יאקיסומ
90 רביח ."יתפרצה ןורטאתה" תרומזת חצנמ הנמתנ 1849-ב .סירפב
, 1865,"הפיה הנלה" , 1858,"לועשב סואפרוא" : ןהיניב ,תוטרפוא
,םיזילעה םילקה וינחל לשב הבר תוירלופופב הכז , 1866."סירפ ייח"
ימי לש תללוהה תיסירפה הרבחב ףילצה םהבש ,םייריטאסה םיטסקטהו
הגצוה ,"ןמפוה ירופיס" ,רתויב הבושחה ותריצי 3 .-ה ןואלופנ
.ותומ רחאל הנש הנושארל


  
       אוסקר ינון אברהם  אוסקר ינון אברהם  Mika Mika  Dave Dave  Simo Simo  Bobbo Bobbo  Preeti Preeti