ל"ז  ריאמ ףסוי  ושוטפוא
1887-1954
 
, תירבה תוצרא :םירוגמ םוקמ      
, תירבה תוצרא :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
זמ"רתה תבט ה :הדיל ךיראת      
די"שתה תבט ו"כ :הריטפ ךיראת       

 ריאמ ףסוי ושוטפוא
1887-1954
סנרפתה .ב"הראל רגיה 1907-ב .ןילופב דלונ . (שידיא) רפוס
לש ןמור"ב לחה ומוסרפ .תיתורפס הביתכל רסמתהש דע ,תונוש תוכאלממ
וב םסרפ "גאט רעד" ןותיעה תכרעמל ףרטצה .(1912) "םיסוס-בנוג
ידוהי ייחל ודחוי ויתומישרו וירופיס בר .הנש 40 ךשמב וטע ירפמ
תורעיב" ןמורה תוכזב רקיעב םסרפתנ .קרוי-וינ ידוהיו ןילופ
.19 -ה האמה עצמאב ןילופ תודהי לש הבחר הנומת ראת ובש ,"ןילופ
תידוהיה תואיצמה ירואת .תויטנמור תויטנ אלל תיטסילאר ותביתכ
דרמה" , ןורחאה ורפס .קרשו לחכ אלל 8211#& האמה תישארב הקירמאב
.אבכוכ-רב דרמל שדקומ ,(1952) "ןורחאה


  
       legrdwyjiy legrdwyjiy  Kailey Kailey  Gerry Gerry