ל"ז  םחנמ םהרבא  ןיקשיסוא
1863-1941
 
, לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
גכ"רתה תבט י :הדיל ךיראת      
"שתה תבט ב :הריטפ ךיראת      

 לדנמ  : םשב םג ארקנ רטפנה
Mendel : ויוניכ
 

 (לדנמ) םחנמ םהרבא ןיקשיסוא
1863-1941
הנבורבודב דלונ ."תונויצה לש לזרבה שיא" הנוכ .ינויצ גיהנמ
ףרטצה היסור-םורדב 1881 תוערפ םע .הבקסומב ךנחתהו לדג .היסור
ריכזמ הנמתנ ,תוימוקמ תודוגא דסיי ,ןויצ יבבוח תעונתל דיימ
.1887 קינקסורד תדיעוב םמעטמ ריצו היסורב ןויצ-יבבוח תודוגא
.וילא ףרטצה לצרה תעפוה םע ."השמ ינב" תדוגאל ףרטצה 1889-ב
םיניינעה זכרמב ליעפ היה זאמו ינויצה-לעופה-דעול רחבנ 1898-ב
בושייה תא ןגראל לצרה לש ורושיא תא לביק 1903-ב .םיינויצה
אשנ 1919-ב סירפב םולשה תדיעוב ףתתשה .תחא "תסנכ"ב ץראב ידוהיה
ץראב בשייתה 1919-ב .ידוהיה םעה לש ותוכז לע םישרמ ירבע םואנ
הביטוקסקאהמ קחרוה 1923-ב ."םיריצה-דעו" שארב דמעו לארשי
תבחרומה תידוהיה תונכוסה תינכות דגנ אציש רחאל תינויצה
דיקפת ל"קקה שאר הנמתנו הדיצה קחדנ .ןמצייו לש תיללכה ותוינידמו
22,000-מ ל"קקה תומדא ובחרתה וימיב .ותומ דע וביל לכב רסמתהש
.םנוד 561,000-ל


  
       בוטבול אלה   גד  ukvacvy ukvacvy  agciregsdf agciregsdf  Jaelyn Jaelyn  Patricia Patricia