ל"ז  הפזו'ג  יגנלוטוא
1838-1904
 
, הילטיא :םירוגמ םוקמ      
, הילטיא :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
חצ"קתה תבט ד :הדיל ךיראת      
דס"רתה תבט ג"י :הריטפ ךיראת       

 הפזו'ג יגנלוטוא
1838-1904
דלונ .טנומייפב תדבוכמ תידוהי החפשמל ןב .המחלמ רשו אבצ דקפמ
.הילטיא ,הטנויבאסב
לש הדוחיאו הרורחש תמחלמב ףתתשה .ןירוטב תיאבצה הימדקאב ךנחתה
הטמל סנכוהש ןושארה ידוהיה היה 1859.-ב םירטסואה דגנ הילטיא
יאבצה חפסנה שמיש (1870) תפרצ-היסורפ תמחלמב .(1860) יללכה
ןיב תולובגה תעיבקל תימואלניבה הדעוהרבח 1878-ב .תפרצב יקלטיאה
1902-ב .היזיביד דקפמו לרנג הנמתה 1895-ב .ורגנטנומו היכרות
.המחלמה רשו רוטנס הנמתה הנש התואב 4.-ה הימראה דקפמ