ל"ז  דרופילק  סטדוא
1906-1963
 
, תירבה תוצרא :םירוגמ םוקמ      
, תירבה תוצרא :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
וס"רתה תבט ד :הדיל ךיראת      
גכ"שתה תבט ה :הריטפ ךיראת       

 דרופילק סטדוא
1906-1963
דלונ 30-ה תונש לש םינקירמאה םיאזחמב םיטלובה ןמ ,ינקירמא יאזחמ
קחשל לחהו 15 ליגב ורפס תיב תא שטנ .קרוי-וינב לדג .היפלדליפב
היה קפוהש ןושארה והזחמ ."רטאיתפורג"ה ידסיימ ןיב היה .ןורטאיתב
.הליל ןב ותוא םסרפ"יטפלל םיכחמ" ,ןוכרעמ
לש םויקה קבאמ לע ,"וננרו וציקה" והזחמ המבה לע הלעוה הנש התואב
באש סטדוא .הקירמאב לפשה תונש עקר לע ,קרוי-וינב תידוהי החפשמ
הגפ וז תוינויחו ,ובש יתרבחה טהלה ןמ ותוינויחו וחוכ רקיע תא
םש קסעו דווילוהל רבע 40-ה תונשב .םירחא םיאשונל רבע רשאכ
,"הלודגה ןיכסה" והזחמ םע יוודוורבל רזח 1949-ב .םיטירסת תביתכב
.דווילוה לש התיחשמה העפשהה לע רפיס ובש


  
       sodmsqolwwl sodmsqolwwl  Judy Judy  jnjuexonrlt jnjuexonrlt