ל"ז  (יכדרמ) סוקרמ  זיירפנרהא
1869-1961
 
, הידבש :םירוגמ םוקמ      
, הידבש :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
טכ"רתה תבט ח"י :הדיל ךיראת      
אכ"שתה תבט ג"י :הריטפ ךיראת       

 (יכדרמ) סוקרמ זיירפנרהא
1869-1961
תיללכו תידוהי הלכשה לביק .הינמרג ,בובלב דלונ .טסיצילבופו בר
,היפוסב ישאר בר 1907-ב .היטאורקב בר היה 1896-1900 םינשב .הבחר
רבכ "חולישה"בו "דיגמה"ב תירבעב םירמאמ םסרפ .הירגלוב תריב
הנמנ םינושארה םינויצה םיסרגנוקב ףתתשה לצרהב בהלנ ךמות 1884.-ב
הנפמ לח 1908-ב .יקסב'צידרב ביבס הזכרתהב "םיריעצה" תרובח םע
רשגל תירבעה תורפסהו הפשה לש התלוכימ הבזכא עיבה אוה .ויתועדב
רסמתהו תונויצה ןמ הבזכאל עיגה אוה ןאכמ .תויפוריאהו תודהיה ןיב
הליהקה לש ישאר בר הנמתנ 1914-ב .תיללכה תידוהיה ותוגהו ותונברל
ךרע ןכו תידבשה הפשב םידחא םירפס םסרפ .הידבשב תידוהיה
רוזיפ תבייחמה ,ינחור תוימואלל ףיטה .תידבשב תידוהי הידפולקיצנא
.תינחורה ותוחילש יולימ ךרוצל ,תומואה ןיב ידוהיה םעה


  
          Izuchukwu Izuchukwu  Ismary Ismary  Woods Woods