ל"ז  ןורהא  ןוסנורהא
1876-1919
 
, לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
ול"רתה תבט ד :הדיל ךיראת      
טע"רתה תבט ט"כ :הריטפ ךיראת       

 ןורהא ןוסנורהא
1876-1919
.הינמור ,וקבב דלונ . י"לינ גיהנמ ,"הטיחה םא" הלגמ ,םונורגא
םלתשה .בקעי-ןורכזב ךנחתהו לדג 1882.-ב וירוה םע הצרא הלע
רקחמ תוחלשמב ףתתשה .דלישטור ןורבה םעטמ הגלימב ,תפרצב תואלקחב
1906-ב .ןדריה רבעבו תיברעמה לארשי ץראב תויאלקחו תויגולואיג
יגוחב םוסרפ ול הנקו ,לילגב ,תילארשיצראה רבה-תטיח ןז תא הליג
,יאקירמאה תואלקחה דרשמ י"ע ב"הראל ןמזוה 1909-ב .םלועב עדמה
תנחת תמקהל םיפסכ סייג ,ינקירמא-ידוהיה דעוה ישאר םע םירשק רשק
., 1910תילתעב תיאלקח תונויסנ
ינב "םירבצה" רוד-םירכיאה תובשומב ינשה רודה רבודה גיהנמ השענ
ברקמ י"לינ תרתחמ תא דסיי אוה .היינשה היילעה רוד דגנ םירכיא
ןוסנורהא .םיטירבה םע רשק רציו ץראה תא אצי .וירבחו ותחפשמ ינב
ןיינעל רקיעב דחוימ ץעויו החמומכ סירפב םולשה-תדיעוב םג ףתתשה
ןיב וסוטמ קסרתהשמ גרהנ אוה .תירוטדנמה לארשי ץרא תולובג בוציע
.1919 יאמב ,סירפו ןודנול


  
        יהושע  בן חורין גדי   דוד     נחמיאס הד         רחל  קקה פיפי  שירותים קקה 
       naataocn naataocn  Evangelina Evangelina  xtpsefyfd xtpsefyfd