ל"ז  בקעי  ןייטשלדא
1906-1944
 
, הינמרג :םירוגמ םוקמ      
, הינמרג :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
וס"רתה תבט ד :הדיל ךיראת      
"שתה תבט ה :הריטפ ךיראת       

 בקעי ןיטשלדא
1906-1944
רבע .היצילג ,הקנדורוהב דלונ .טאטשניזרט וטג שאר .ינויצ גיהנמ
דחא היה 30-ה תונש תישארמ .הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב הימהובל
דרשמה להנמ .היקבולסוכ'צב תינויצה הדובעה תעונת לש םיגיהנמה
היקבולסוכ'צ שוביכ רחאל .גארפב תידוהיה תונכוסה לש ילארשיצראה
תידוהיה הליהקה ןכו תינויצה העונתה גיהנמ השענ םיצאנה י"ע
הנחמ םק ךכו ,קנע הדובע הנחמ םיקהל עיצה אוה .טרוטקטורפב
דעו 1941 רבמצדמ הנחמה שארב דמע ."םידוהיה ןקז" הנומ .טאטשניזרט
.תווממ םידוהי ליצהל ידכ תומישר ףויז תמשאב רסאנ 1943. רבמבונ
היריב גרוהל אצוהו רסאמ אתב קזחוה םש ,ץיוושואל ותחפשמ םע חלשנ
.ויניע דגנל ורונ ונבו ותשאש רחאל 1944, ינויב


  
          ל ל        שהם דבורה  udpaghsw udpaghsw  tfjotix tfjotix  tfjotix tfjotix  mylhrgfxxe mylhrgfxxe 
       tfjotix tfjotix