ל"ז  ךירדירפ  רלדא
1879-1960
 
, הירטסוא :םירוגמ םוקמ      
, הירטסוא :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
טל"רתה תבט ו :הדיל ךיראת      
כ"שתה תבט א :הריטפ ךיראת       

 ךירדירפ רלדא
1879-1960
לש ונב .הירטסואב תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה גיהנמ .יאקיזיפ
.ותורגבב יהשלכ תדל שחכתהו ותודליב תורצנל לבטוה .רלדא רוטקיו
הניול רזח .ךיריצ תטיסרבינואב הקיזיפל הצרמ שמישו ץיוושב םלתשה
לש המחלמה תוינידמל ףקותב דגנתה .םייטילופה םייחל סנכנו 1911-ב
הכמתש ותגלפמ תא םג ףקתו הנושארה םלועה תמחלמב ,תירטסואה הלשממה
וגרהו , ךרוטש ןזורה ,הלשממה שאר ייחב שקנתה .הלשממה תוינידמב
רטשמה י"ע ןוחינ .רסאמ תונש 18-ל קתמוה ד"הספו התימל ןודינ
.יאניוה יטסילאיצוסה לנויצנרטניאה ידסיימ םע הנמנ 1921-ב .שדחה
.ימלועה יטסילאיצוסה לנויצנרטניאה ריכזמ היה 1923-1939 םינשב
תידוהי תוימואלל דגנתה ךא ,תינויצה הדיבעה תעונת םע םירשק םייק
.םידוהיה תייעבל ןורתפכ תוללובתהל ףיטהו


  
       xjmypzaj xjmypzaj  Amanda Amanda  Adolescentes Adolescentes  Fanny Fanny  MOUH MOUH  Bushra Bushra