ל"ז  (שרוכ) סורייס  רלדא
1863-1940
 
, תירבה תוצרא :םירוגמ םוקמ      
, תירבה תוצרא :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
גכ"רתה תבט י :הדיל ךיראת      
"שתה תבט כ :הריטפ ךיראת       

 (שרוכ) סורייס רלדא
1863-1940
לדג .וסנקראב דלונ .ב"הראב תיביטברסנוקה תודהיה ישארמ .ןחרזמ
תטיסרבינואב תוימש תופשל הצרמ 1888-ב .היפלדליפב ךנחתהו
ינוסתימסה ןוכמה תיירפסב תינחרזמה הקלחמה להנמ 1892-ב .סניקפוה
תירוטסיהה הרבחה" תא הנש התואב דסיי .ןוטגנישווב
רפס" לש ןושארה וכרוע .הנש 20 האישנ שמישו "תינקירמא-תידוהיה
לש הנשמ ךרוע 1899.-ב עיפוהל לחהש ,"ינקירמא-ידוהיה הנשה
ורבח 1901-1906. םינשב רואל האציש "תידוהיה הידפולקיצניאה"
תודהיה לש היבא בשחנש ,רטכש ןומולס לש ינחורה ושרויו
תדיעול "ינקירמא-ידוהיה דעו"ה גיצנ היה .ב"הראב תיביטברסנוקה
תויוכז תגשהל לשרמ יאול לש וקבאמב ךמתו 1919-ב זירפב םולשה
.הפוריא ידוהיל ימואל טועימ


  
       klk lklk     xxzmrl xxzmrl  Chris Chris  Justus Justus