ל"ז  רוטקיו  רלדא
1852-1918
 
, הירטסוא :םירוגמ םוקמ      
, הירטסוא :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
בי"רתה תבט ט :הדיל ךיראת      
חע"רתה תבט ז"י :הריטפ ךיראת       

 רוטקיו רלדא
1852-1918
לדג .גארפב דלונ .הירטסואב תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה גיהנמ .אפור
."טייהכיילג יד" יטסילאיצוס ןועובש דסיי 1885-ב .הניוב ךנחתהו
תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה דוחיאב יזכרמ םרוג היה 1888-ב
יטסילאיצוסה ןותיעה תא דסיי 1889-ב .דלפניה תדיעוב ,תירטסואה
תקנעהל איבהש קבאמב יזכרמ םרוג היה 1907-ב ."גנוטייצ רטייברא"
תנשמ ירטסואה טנמלרפה רבח .תירטסואה הכלממל תיללכ הריחב תוכז
עיגפו שיגר .תירטסואה תיטסילאיצוסה הלשממב ץוחה רש 1918-ב 1905.
."םידליה ןעמל" ויאושינ רחאל ותד רימה .ידוהיה ואצומ תלאשב
ןוירטלורפה תייעב דוחייל וליפאו תידוהי תוימואלל ףיקת דגנתמ
.ידוהיה


  
       ezvlrof ezvlrof