ל"ז  רודואית  ונרודא
1903-1969
 
, הינמרג :םירוגמ םוקמ      
, הינמרג :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
גס"רתה תבט ב :הדיל ךיראת      
טכ"שתה תבט א"י :הריטפ ךיראת       

 תיילע םע .הב ותלכשה םילשהו טרופקנרפב דלונ .ףוסוליפו גולויצוס
לש הטיסרבינואב ולש הרדתקה תא בוזעל ץלאנ ןוטלשל םיצאנה
.ב"הראל םשמו הילגנאל רגיה .טרופקנרפ
."תירטירוטואה תוישיאה" תא דרופנס טיוונ םע דחיב םסריפ 1950-ב
לע ומתוח תא עיבטהש ,םזישאפה לש יגולוכיספ-יגולויצוס חותינ
ול העדונ םש ,הינמרגל רזח 1956-ב .וללכב יגולוכיספ-ויצוסה רקחמה
לאמשה ברקב ריעצה רודה לש הבשחמה ךלה לע תרכינ העפשה
.ינמרג-ברעמה


  
       קציר עירית  Sabrina Sabrina