(H)  Nachum  Haiim      Egypt  
(H)  Nadiv Rize  Moshe Itzhak      United States  
(H)  Nahum (raflax)  Nir      Israel  
(H)  Nahum (raflax)  Nir      Israel  
(H)  Nalimov  Yelena    הלא  Israel  
(H)  Nalimov  Yulia    הלא  Israel  
(H)  Namir  Mordehai      Israel  
(H)  Namir  Sir Luis      United Kingdom  
(H)  Namirover  Yaakov Itzhak      Romania  
(H)  Namirovski  Raisa    הבול  Israel  
(H)  Naponishchi  Irena      Israel  
(H)  Natan  George Gein      United States  
(H)  Natan  Mula Aibrahim      India  
(H)  Natan  Paul      Germany  
(H)  Natanson  Yosef Shaul      Poland  
(H)  Natunk  Yosef      Hungary  
(H)  Navon  Yosef      Israel  
(H)  Netanyahu  Yehonatn      Israel  
(H)  Neter  Sharl      Israel  
(H)  Niger Charniel  Shmuel      United States  
(H)  Nimchovitch  Aharon      Russia  
(H)  Noiman  Fon Yahan Ludig      Hungary  
(H)  Nordau  Max      Hungary  
(H)  Normonov  Diaz (dani)      Israel  
(H)  Novomski  Moshe      Israel  
(H)  Numberg  David Hirsh      Poland  
(H)  Nusig  Alfred      Germany