(H)  Kalman  Aimra      Israel  
(H)  Kalvariski  Haim      Israel  
(H)  Kalvizner  Yosef Gedalia      Israel  
(H)  Kamanaiev  Lev Borisovitch      Russia  
(H)  Kan  Yakovus      Netherlands  
(H)  Kantor  Edi      United States  
(H)  Kantor  Yehuda Leib      Russia  
(H)  Kapa  Robert      Hungary  
(H)  Kapach  Ihie      Yemen  
(H)  Kapak  Aharon      Israel  
(H)  Kaplan  Eliezer      Israel  
(H)  Kapushi  Moritch      Hungary  
(H)  Karduzo  Benjamin Natan      United States  
(H)  Karlibach  Azriel      Israel  
(H)  Karlota  Salomon      Germany  
(H)  Katawi  Yosef Aslan      Egypt  
(H)  Kaufman  George Simon      United States  
(H)  Kaufman  Kohaler      United States  
(H)  Kaufman  Richard      Israel  
(H)  Kazenelson  Itzhak      Israel  
(H)  Kestner  Rashu Rodolf      Israel  
E/H  Kfka  Frantz      Israel  
(H)  Kipnis  Levin      Israel  
(H)  Kis  Yosef      Hungary  
(H)  Kish  Fredrik      Israel  
(H)  Klatchkin  Yaakov      Israel  
(H)  Koan  Yoseph      United Kingdom  
(H)  Kochakov  Ania      Israel  
(E)  Koestler  Arthur      Israel  
(H)  Kofka  Kurt      Germany  
(H)  Koifman  Yehezkel      Israel  
(H)  Kon  Bela      Russia  
(E)  kopland  Aharon      Israel  
(H)  Korchak  Yanush      Poland  
(H)  Korda  Sir Alexander      United Kingdom  
(H)  Korenda  Aigantz      Austria  
(H)  Kosovitchki  Sergei      United States  
(H)  Kosovski  Haiim Yehushua      Israel  
(H)  koton  אלימלך      Israel  
(H)  Kovner  Abraham      Russia  
(H)  Kraus  Karl      Germany  
(H)  Kremmer  Arkadi      Russia  
(H)  Kriezer  Yaakov      Russia  
(H)  Krinitzi  Avraham      Israel  
(H)  Ksirer  Ernest      Germany  
(H)  Kstniede Telker  Katarin      Israel  
(H)  Kuk  Avraham Izik      Israel  
(H)  Kurtner  Fritz      Germany