תא החפשמל ריבעת תכרעמה . ל"ז  (שרוכ) סורייס  רלדא רטפנה תחפשמל םימוחינ חולשל י/לכות הז דומעב
.םיישיא םימוחינ ירבד ףרצל לכות םימוחינה תעדוה לא .ינורטקלאה ראודב העדוהה


: החפשמ םש : יטרפ םש
ל"אוד
םימוחנת