,ידוהיה החצנהה רתא ,B4ever -ב םיאצמנה םיכורב
רכזיהלו רוכזל ,םירכמו םירבח ,החפשמ ינבל רשפאמה
הנושארל בלשמ B4ever רתא .םמלועל וכלהש םהיריקיב
תונורתיה םע תולבוקמה ןורכיזהו החצנהה יכרד תא
תא חיצנהל ולכות הז רתאב .טנרטניאה תשרב םייוצמה
תנומת ובו ,ישיא ןורכז חול םהל שידקהלו םכיריקי
.דפסהו ןורכיז תולימב הוולמ ,םכריקי

טרפ ליכמ ,תושביו תולובג הצוח ,הז יחצנ ןורכז חול
שומישל תובר תויורשפא ,םיישיאה ןורכיזה תוחולל
ןורכיז חולב םכרוקיב תא ןייצל ולכות .וב םירקבמה
;ורכזל רנ תקלדה וא ןבא ,םיחרפ רז תחנה י"ע ריקי לש
וא ץראב םכאצמה םוקממ רוכזי וא שידק רמול ולכות
תורכזא ידעומ יבגל תרוכזת לבקל שקבל ולכותו םלועב
לבאה תושגרב םכתופתתשה תא עיבהל ידכ .ןורכז ימיו
הוולמ םימוחנת תעדוה חולשל ולכות ,ריקיה תחפשמ לש
.החפשמל תורישי עיגתש ,םכיתולימב

תעיטנל תורשפאה םה רתאב םיפסונ םיידוחיי םיתוריש
יברעמה לתוכל ישיא קתפ חולשמו ל"קקה תורעיב ץע
תארקה לש ידוחיי תוריש ןכו ,ןורכיז חול תנמזהב םילולכה
.םכריקי לש ורכזל ,ישיא שידק

םעה ינב ,וניריקיל הבהאו ןורכזב שדקומה רתא וניה B4ever
םינמזומ םכנה .דעל רוכזנ םתוא ,תוצופתבו ץראב ,ידוהיה
,םירבחו םירכמ,החפשמ ינבל רשפאלו םכיריקי תא חיצנהל
.החפשמה םע רשק לע רומשלו ןכדעתהל ,רכזיהלו רוכזל